Mk 14,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
OSTATNIA WIECZERZA
Przygotowanie Paschy*
14 15 On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną* i gotową. Tam przygotujecie dla nas».


Przypisy

14,12 - Por. Mt 26,17nn; Łk 22,7-13.
14,15 - Tzn. zaopatrzona w dywany lub niskie sofy, na których spoczywano dokoła stołu.

Zobacz rozdział