Mk 10,45

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Przełożeństwo służbą*
10 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».


Przypisy

10,41 - Por. Mt 20,24-28.

Zobacz rozdział