Mk 15,2-5

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Jezus przed Piłatem*
15 2 Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Odpowiedział mu: «Tak, Ja nim jestem». 3 Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. 4 Piłat ponownie Go zapytał: «Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają». 5 Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.


Przypisy

15,1 - Por. Mt 27,1n.11-14; Łk 23,1-7; J 18,28-19,16.

Zobacz rozdział