Mk 15,21

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS NA GOLGOCIE
Droga krzyżowa*
15 21 I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa*, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.


Przypisy

15,21 - Por. Mt 27,31nn; Łk 23,26-32; J 19,17.
15,21 - Znanych prawdopodobnie w gminie rzymskiej (por. Rz 16,13).

Zobacz rozdział