Mk 15,40

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS NA GOLGOCIE
Po śmierci Jezusa*
15 40 Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.


Przypisy

15,38 - Por. Mt 27,51-55; Łk 23,47nn.

Zobacz rozdział