Mk 9,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY
Uzdrowienie epileptyka*
9 23 Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy».


Przypisy

9,14 - Por. Mt 17,14-21 z przypisami; Łk 9,37-43.

Zobacz rozdział