Mk 15,6

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Jezus odrzucony przez swój naród*
15 6 Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali.


Przypisy

15,6 - Por. Mt 27,15-26; Łk 23,17-25; J 19,15n.

Zobacz rozdział