Mk 3,18

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Wybór Dwunastu*
3 18 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego


Przypisy

3,13 - Por. Mt 10,1-4; Łk 6,12-16.

Zobacz rozdział