Mk 7,34

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY
Uzdrowienie głuchoniemego*
7 34 a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się!


Przypisy

7,31 - Por. Mt 15,29nn.

Zobacz rozdział