Mk 16,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Ostatni rozkaz*
16 15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!


Przypisy

16,15 - Por. Mt 28,16-20 z przypisami; Łk 24,36-39; J 21.

Zobacz rozdział