Mk 16,6

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Pusty grób*
16 6 Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.


Przypisy

16,1 - Por. Mt 28,1-10; Łk 24,1-11; J 20,1-10.

Zobacz rozdział