Mk 3,24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Oszczerstwa uczonych w Piśmie*
3 24 Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać.


Przypisy

3,22 - (Mk 3,22-27) - Por. Mt 12,22-30; Łk 11,15-22.

Zobacz rozdział