Mt 28,10

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Jezus ukazuje się niewiastom*
28 10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».


Przypisy

28,9 - Por. Mk 16,9nn; J 20,11-18.