So 3

Sąd Boży nad Jerozolimą
3 1 Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! 2 Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. 3 Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego - wieczorem* wilkami, które nic do rana nie pozostawiają. 4 Prorocy jego są lekkomyślni - mężowie wiarołomni, jego kapłani zbezcześcili świętość - pogwałcili Prawo. 5 Pan sprawiedliwy jest pośród niego, nie czyni niesprawiedliwości... Każdego rana wydaje wyrok*, nie zawodzi, skoro świta*. 6 Wytraciłem narody, ich twierdze są zniszczone, spustoszyłem ich ulice, tak że nie ma przechodnia; ogołocone są ich miasta, tak że nie ma nikogo, nie ma mieszkańca. 7 Mówiłem: «Bój się Mnie jednak, przyjmij pouczenie! A tak nie zniknie sprzed jej oczu* wszystko to, za co ją ukarałem». Ale oni się pospieszyli znieprawić wszystkie swoje czyny. 8 Przeto oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana - w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel*, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.
Obietnice mesjańskie
9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. 10 Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa* z moim rozproszonymi, dar Mi przyniosą. 11 W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się* względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. 12 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. 13 Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył. 14 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu*! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! 15 Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela*: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 16 Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» 17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość*, wzniesie okrzyk radości, 18 <jak w dniu uroczystego święta>. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi*. 19 Oto Ja sprawię [zagładę] wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia*. 20 W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach - mówi Pan.


Przypisy

3,3 - Inni popr.: "stepowymi".
3,5 - "Wyrok" - inni: "jak światło"; "nie... świta" - inni: "ale nikczemnik nie zna wstydu".
3,7 - Mowa o Jerozolimie. Tekst popr. wg LXX, syr.; hebr.: "przybytek jej".
3,8 - Tekst popr. Inni tłum.: "na łup".
3,10 - Wlg: "synowie". Inni popr.: "od krańców północy".
3,11 - Chodzi o Jerozolimę, która była symbolem całego narodu izraelskiego.
3,14 - LXX: "Córo Jeruzalem".
3,15 - LXX: "twoich nieprzyjaciół".
3,17 - Popr. wg LXX; hebr.: "będzie milczeć".
3,18 - Tekst skażony. Słowa w <> wg LXX.
3,19 - Aluzja do wygnańców izraelskich, którzy podzielili los niewoli babilońskiej. Niektórzy poprawiają ostatni wiersz: "gdy dokonam odnowy".

Zobacz rozdział