Syr 35

Prawo i ofiary
35 1 Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne. 2 Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. 3 Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna. 4 Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem [dzieje się]* według przykazania. 5 Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego. 6 Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie. 7 Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich! 8 Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź* i z weselem poświęć dziesięcinę! 9 Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności! 10 ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie.
Sprawiedliwość Boża
11 Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, 12 ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. 13 Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. 14 Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. 15 Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska? 16 Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 17 Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu*. 18 Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok. 19 Pan nie będzie zwlekał i nie będzie dłużej okazywał tym* cierpliwości, 20 aż zetrze biodra* tych, co są bez litości, weźmie pomstę na poganach, 21 wytraci tłum pyszałków i skruszy berła niesprawiedliwych; 22 odda człowiekowi według jego czynów, dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów, 23 wyda sprawiedliwy wyrok swojemu ludowi i uraduje go swym miłosierdziem. 24 Piękne jest miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia, jak chmury deszczowe - w czasie posuchy.


Przypisy

4 - Inni uzupełniają: "trzeba czynić".
8 - Por. 2 Kor 9,7.
17 - b Popr. wg hebr.
19 - Tzn. prześladowcom.
20 - Tzn. potęgę (por. Pwt 33,11).

Zobacz rozdział