Za 12,11-14

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ocalenie Jerozolimy i nawrócenie ludu
12 11 W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo*. 12 I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana* oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. 13 Rodziny z domu Lewiego oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego* oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. 14 I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie.


Przypisy

12,11 - Aluzja do śmierci Jozjasza. Por. 2 Krl 23,29; 2 Krn 35,20-25; Jr 22,10.18.
12,12 - Por. 2 Sm 5,14. Okolicznik "oddzielnie", powtarzający się parokrotnie, nawiązuje do zwyczajów orientalnych (por. Jl 2,16; 2 Krn 35,25) i jest może nadto aluzją do liczebności tych rodzin po wygnaniu.
12,13 - Por. Lb 3,21.

Zobacz rozdział