Za 14,5

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Ostateczna walka - wywyższenie Jerozolimy*
14 5 I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal*; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci*.


Przypisy

14,1 - (Za 14,1-6) - Eschatologiczna walka o Jerozolimę i sąd (por. Ez 38,7-39,20; Jl 4,2). Obraz jest apokaliptyczny, stąd opis zmian w otaczającym świecie. Nie trzeba ich brać dosłownie.
14,5 - "Asal" - inni popr.: "Jasol" lub "Ge-Hinnom"; "święci" - tutaj aniołowie (por. 2 Krl 6,16n).

Zobacz rozdział