Za 8,16-23

ZAGADNIENIA MORALNE
Obrazy czasów mesjańskich
8 16 A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! 17 Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę» - wyrocznia Pana. 18 I Pan Zastępów skierował do mnie to słowo: 19 «Tak mówi Pan Zastępów: Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne*. Ale miłujcie prawdę i pokój!» 20 Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. 21 Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - i ja idę także». 22 I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana. 23 Tak mówi Pan Zastępów: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza* człowieka z Judy, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg*».


Przypisy

8,19 - Por. Za 7,3. Post w czwartym miesiącu na pamiątkę zdobycia Jerozolimy; por. 2 Krl 25,3nn; w dziesiątym miesiącu początek oblężenia Jerozolimy; por. Jr 52,4. Gdy świątynia odbudowana - nie należy pościć, ale się weselić.
8,23 - "Skraju płaszcza" - na znak prośby o pomoc: por. Iz 4,1; "z wami jest Bóg" - aluzja do imienia "Emmanuel": Iz 7,14.

Zobacz rozdział