2 Krn 18,1

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Sojusz Jozafata z Achabem*
18 1 Jozafat, stawszy się bardzo bogatym i sławnym, spowinowacił się z Achabem.


Przypisy

18,1 - Por. 1 Krl 22,41-51, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział