Ez 10,14

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ponowny opis chwały Bożej
10 14 Każda istota miała po cztery oblicza: pierwsze było obliczem wołu, drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła*.


Przypisy

10,14 - "Wołu" - inni popr.: "cheruba". "Orła" - por. Ap 4,7.

Zobacz rozdział